بیش از یکصد ایده جدید پژوهشی علمی و تخصصی در حوزه علوم شناختی از سوی محققان و اساتید به ستاد علوم شناختی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، بیش از یک صد ایده، طرح پژوهشی و تحقیقاتی به شانزدهمین دوره فراخوان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ارائه شد.
این طرح ها در شش حوزه مختلف از جمله طراحی الکترود ثبت سیگنال های عصبی و تحریک سلول های عصبی، آزمون های ارزیابی شناختی غربالگری و تشخیصی، مدیریت و بهسازی محیط یادگیری، توانبخشی شناختی در اختلالات عصب تحولی، مدیریت شناختی وطرح های پژوهشی ترکیبی از سوی اساتید، محققان و پژوهشگران ارسال شده است.
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در راستای سیاست های خود می کوشد با حمایت از طرح های پژوهشی زمینه ترویج دانش، تولید فناوری و خدمات شناختی در سطح کشور را فراهم کند.
هم اکنون بررسی و داوری طرح های دریافتی در کمیته های تخصصی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در حال انجام است. طرح های منتخب به منظور برخورداری از چتر حمایتی ستاد برای اجرا متعاقبا به پیشنهاد دهندگان آنها اطلاع رسانی می شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source