در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از هشدارها در خصوص ظهور سویه‌های جدید کووید-19، پیش‌بینی مهارت ریاضی با اندازه‌گیری میزان انتقال‌دهنده‌های مغز، تأثیر حرکت وضعی زمین بر میزان اکسیژن موجود و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.
مترجم:‌ محمدرضا قاسمی / تدوینگر:‌ امیرحسین شهسواری /  گوینده: آرام توکلی

source