مقاله پژوهشی با عنوان «بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی های مقابله با آن» به صورت آنلاین در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با آن و با روش تحقیق کیفی انجام شده است.
در این زمینه، به دلیل میان‌رشته‌ای بودن مباحث مرتبط با وارونگی افکار عمومی با تعداد قابل توجهی از کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط با مسائل ارتباطی، رسانه‌ای، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مصاحبه عمیق انجام شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مواردی از جمله؛ سلب اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش توان بسیج اجتماعی، پیامدهای ادراکی ناشی از مقاومت مخاطب در برابر پیام، تضعیف انسجام ملی، مرجعیت یافتن پیام بیگانگان، اثرگذاری بر شیوه حکمرانی و تضعیف سیاست گذاری های عمومی، فراهم شدن زمینه برای بروز چالش‌های امنیتی، استمرار نارضایتی عمومی و سلب اعتماد اجتماعی از جملة مهمترین پیامدهای بروز پدیدة وارونگی افکار عمومی است که عموماً برخوردار از اثرات و ابعاد امنیتی است.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است با اینکه بیشترین ابعاد از پیامدهای وارونگی افکار عمومی مرتبط با زمینه‌های امنیتی و اجتماعی(امنیت اجتماعی) است اما برای مقابله با این پیامدها، مهمترین استراتژی‌ انجام اصلاحات در زمینه‌های ارتباطی و مدیریتی است. ضرورت رویکرد صادقانه با مردم، ارتقاء کارآیی و کارآمدی، از بین بردن زمینه‌های شکاف اجتماعی، اصلاح ساز و کارهای ارتباطی، توجه به خواسته‌های اساسی و اولویت‌دار مردم، اتخاذ تصمیمات خردمندانه و ضرورت اقناع کنندگی تصمیمات و شنیدن صدای منتقدان از مهم‌ترین مورادی است که باید در صدر اقدامات و اصلاحات در نظام حکمرانی قرار بگیرد.
دکتر سپهر خلجی، دکتر فائزه تقی پور و دکتر رضا اسماعیلی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان انجام این پژوهش را به عهده داشته اند.
انتهای پیام

source