۷ توافق نامه مشترک در زمینه راه اندازی مرکز نوآوری، ایجاد مرکز رشد و حمایت از واحدهای فناور حوزه نفت منعقد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انعقاد موافقت نامه بین پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه صنعتی سهند، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پارک های علم و فناوری خراسان، سمنان، یزد، خراسان شمالی در محل پارک علم و فناوری صنعت نفت امروز با حضور دکتر آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد.
در این مراسم ۷ توافق نامه مشترک که یک طرف آن پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت بود با پارک های علم و فناوری یزد وخراسان رضوی، دانشگاه های تهران، صنعتی سهند و شهید چمران منعقد شد.
۲ توافق نامه ای که بین پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با پارک های علم و فناوری خراسان و یزد به امضا رسید در زمینه حمایت همه جانبه از واحدهای فناور فعال در صنعت نفت بوده است.
همچنین پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت۲ توافق نامه در زمینه بهسازی، نوسازی، تجهیز و بهره برداری «مرکز نوآوری» مشترک با پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و دانشگاه شهید چمران اهواز منعقد کرد.
از سوی دیگر در این مراسم ۳ توافق نامه دیگر در راستای بهسازی، نوسازی، تجهیز و بهره برداری «مرکز رشد» مشترک پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری استان سمنان و دانشگاه صنعتی سهند منعقد شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source