محققان پژوهشگاه رنگ برای نخستین بار موفق به بهینه سازی عوامل موثر بر فرایند فسفاته کاری سازه های فلزی به کار رفته در صنایع مبلمان و دکوراسیون شدند. این پروژه در قالب طرح صنعتی توسط اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ به عنوان مجری به انجام رسید.
به گزارش ایسنا، از جمله خواصی که از پوشش های فسفاته انتظار داریم افزایش مقاومت خوردگی فلز است. پوشش فسفات روی یک پوشش مرسوم برای فسفاته کردن سطح فلز است که در صنعت استفاده می شود و مقاومت خوردگی نسبتاً خوبی ایجاد می کنند. امروزه تحقیقات وسیعی بر روی اضافه کردن برخی کاتیون های فلزی نظیر نیکل، مس و منگنز به حمام فسفات روی و تشکیل پوشش فسفاته تری کاتیونیک صورت گرفته است و نتایج خوبی هم در پی داشته است.
همچنین در این پروژه با اضافه کردن یون منگنز به حمام فسفات روی، یک پوشش فسفات روی- منگنز بر روی سطح آهن تشکیل می شود که از مقاومت خوردگی نسبتاً بالایی برخوردار است و دلیل این امر را می توان، تغییر در آرایش بلوری پوشش فسفاته به دلیل حضور کاتیون منگنز تعبیر کرد.
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، در این تحقیق ابتدا تشکیل پوشش های فسفاته بر روی سطح فلز مورد بررسی قرار گرفته است و سپس خواصی که پوشش های فسفاته بر روی سطح ایجاد می کنند مورد بررسی قرار گرفته و عواملی که باعث بهبود برخی خواص پوشش های فسفاته می شوند مورد آزمایش قرار گرفته است.
انتهای پیام

source