در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از کشف باکتری‌های تجزیه کننده نفت و گازوئیل، رشد مغزهای ساده در آزمایشگاه با توانایی دیدن، ساخت واکسن طاعون توسط سازندگان واکسن آسترازنکا و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر و گوینده: آرام توکلی

source