کتاب «چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب»، تألیف دکتر امید بزرگ حداد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از سوی انتشارات الزویر منتشر شد.
به گزارش ایسنا، کتاب دکتر امید بزرگ حداد، استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران تحت عنوان «چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب» ” Economical, political, and social Issues in Water Resources”، از سوی انتشارات الزویر منتشر شد.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، این کتاب، یک مرور کلی جامع و بین رشته‌ای بر هر سه عامل مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارتباط آنها با منابع آب ارائه می‌دهد. در بخش اقتصادی به مسائلی شامل حسابداری آب، اقتصاد آب، قیمت‏ گذاری آب، بازار آب، بانک آب و بورس پرداخته شده است.
در بخش سیاسی نیز موضوع‌هایی همچون قدرت آب و هیدروهژمونی، دیپلماسی و هیدروپلیتیک آب، حقوق و قوانین آب، حکمرانی و سیاست‌گذاری آب، مدیریت منابع آب مشترک و سامانه‌های مدیریت آب بررسی شده‌اند. همچنین در بخش مسائل اجتماعی مواردی مانند آب و فرهنگ، تمدن و تاریخ، کیفیت آب، بهداشت و سلامت و آب و جامعه مورد بحث قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام

source