محققان کشور محصولی برای تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی طراحی کردند که کاربرد مهمی برای پیشگیری از ابتلای به سرطان دارد.
به گزارش ایسنا، این تســت ناهنجاری هــای ژنتیکــی مرتبــط بــا ســرطان را در افــراد شناســایی می کنــد. رویکــرد اجـرای آن نیز به این صورت است کـه پـس از تهیـه نمونـه خـون، DNA اسـتخراج و بــه کمــک فنــاوری توالی یابــی نســل جدیــد و بــا تکنیــک WES توالی یابی ژنوم فرد انجام می شود.
پس از آن داده هــای حاصــل از این اقدام بــه کمــک پایگاه هــای داده موجــود تحلیــل و ارزیابــی می شود و نتایــج حاصــل از تحلیــل داده توســط متخصــص ژنتیــک مــورد ارزیابــی ثانویــه قــرار می گیــرد و نتایـج نهایـی بـه صـورت گـزارش بالینـی در اختیـار متخصـص قـرار داده می شـود. ایـن تسـت گـزارش وجـود ناهنجـاری ژنتیکـی در فـرد را بـه طـور کلـی و ناهنجـاری ژنتیکـی مرتبـط بـا سـرطان را بـه صــورت خــاص بــه متخصــص ارائــه می دهــد.
این تســت ژنتیکــی بــرای افــرادی کــه دارای ســابقه وراثتــی ســرطان هســتند یــا بــه اصطـلـاح فــرد پرخطـری در زمینـه سـرطان هسـتند، کاربـرد دارد. کاربردهـای محصـول بـرای افـراد پرخطـر تشخیص ناهنجاری ژنتیکی مرتبط با سرطان، پیشگیری از ابتلا به سرطان در فردی که به سرطان مبتلا نشده است، پیشگیری از ابتلای دیگر اندام های سرطان در فردی که به سرطان مبتلا شده است و پیشگیری از انتقال ناهنجاری ژنتیکی مرتبط با سرطان به نسل بعد است.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، تســت های ژنتیکــی ســرطان های وراثتــی بــه عنــوان تســت های پیشــگیرانه شــناخته می شــوند و در افــرادی کــه هنــوز بــه ســرطان مبتــلا نشــدند، راهکارهــای درمانــی ممکــن را توصیــه می کننــد. پیشــگیری از ابتـلـا بــه ســرطان باعــث کاهــش نــرخ ابتــلا بــه ســرطان در کشــور و کاهــش هزینه هــای اقتصــادی کشــور می شــود. از طــرف دیگــر پیشــگیری از ابتــلای اندام هــای دیگــر بــدن فـردی کـه بـه سـرطان مبتـلا شـده اسـت، امـکان درمـان سـرطان و بـالا بـردن کیفیـت زندگـی بیمـار را فراهــم می کنــد کــه بــه کشــور از لحــاظ بــالا بــردن امیــد بــه زندگــی و کاهــش هزینه هــای درمانــی کمــک می کنــد. محققان کشور با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصول را تولید کردند.
انتهای پیام

source