نقشه دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر با استفاده از فناوری سنجش از دور تهیه و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی اندازه گیری دمای سطح آب را دارا است.
اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با استفاده از این فناوری به اندازه گیری دمای سطح آب دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان پرداخته است.
برای تولید نقشه دمای سطح آب، از تصاویر ماهواره سنجشی ترا / سنجنده مادیس (دریافتی از مرکز ماهدشت) استفاده شده است.
داده‌های ثبت شده از این تصاویر مربوط به تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ است.
در این نقشه ماهواره‌ای، محدوده‌های با حداقل دما در دامنه رنگ آبی تا زرد و حداکثر دما به رنگ قرمز نشان داده شده است.
پایش داده‌های ماهواره‌ای از این تصاویر نشان می‌دهد که حداقل دما حدود ۱۰/۴ درجه سانتی گراد در آب‌های دریای خزر و حداکثر آن حدود ۳۱ درجه سانتی گراد در آب‌های جنوب ایران (خلیج فارس) تخمین زده شده است.
دمای سطح آب خلیج فارس و دریای خزر با سنجش از دور اندازه گیری شد
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source