بررسی‌های پژوهشگران بهداشت حرفه‌ای نشان داد که مواجهه با صدای بلند و مصرف تریاک باعث کاهش هورمون‌های جنسی تستسترون و LH می‌شود.
به گزارش ایسنا، آلودگی صوتی شایع‌ترین عامل زیست محیطی و بدیهی‌ترین عامل زیان‌آور فیزیکی محیط‌های کاری است که امروزه تعداد عظیمی از کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و … با آن مواجه هستند.
امروزه ناباروری یکی از مشکلات اصلی حوزه سلامت در سطح جهان بوده و عوامل متعددی همچون سبک زندگی،  بیماری و عوامل شغلی، فیزیکی و روانی در بروز آن دخالت دارند. تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد موارد ناباروری‌ها مربوط به مشکلات مرتبط با فاکتورهای مردانه است.
سوء مصرف ماده مخدر تریاک در بین کارگران واحدهای صنعتی ایران شیوع نسبتاً زیادی دارد.
نتایج مطالعات قبلی تایید کرده است که مواجهه با صدا و مصرف تریاک، به تنهایی بر سطح هورمون‌های جنسی نمونه‌های انسانی و حیوانی، تاثیر کاهشی داشته است. به همین دلیل پژوهشگران با انجام یک مطالعه، اثر ترکیبی مواجهه با صدا و اعتیاد به تریاک را بر سطح هورمون‌های جنسی موش صحرایی بررسی کردند.
در این مطالعه تجربی از ۳۶ موش صحرایی نر استفاده شد و موش‌ها به صورت تصادفی به شش گروه:
– کنترل،
– در معرض صدا،
– مصرف دوز ۵۰ میلی‌گرم محلول تریاک،
– مصرف دوز ۱۰۰ میلی‌گرم محلول تریاک،
– مواجهه با صدا و مصرف دوز ۵۰ میلی‌گرم محلول تریاک و
– مواجهه با صدا و مصرف دوز ۱۰۰ میلی گرم محلول تریاک تقسیم‌بندی شدند.
موش‌ها در بازه زمانی ۷ تا ۱۵ در معرض صدای ۱۰۰ دسی بل فرکانسی ۷۵۰-۷۰۰ قرار گرفتند. همچنین محلول تریاک نیز روزانه در بازه زمانی ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۰۰ به حیوانات خورانده شد.
پس از ۵۰ روز (معادل سیکل اسپرماتوژنز موش صحرایی)، پس از بیهوش کردن حیوان، نمونه‌های خون از آن‌ها گرفته شد و سطح هورمون های جنسی مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های به دست آمده با روش‌های آماری مورد تحلیل قرار گرفتند.
بررسی‌های این مطالعه نشان داد؛ ترکیب دو عامل صدا و تریاک(در هر دو دوز بررسی شده) توانست اثرات معناداری در سرکوب سطح هورمون‌های تستسترون و لوتئینیزان (LH) ایجاد کند. در حالی که این تاثیر برای هورمون محرک فولیکولی (FSH) افزایشی بود.
در این مطالعه افزایش دوز محلول تریاک از ۵۰ به ۱۰۰ میلی‌گرم نتوانست اختلاف معناداری در سطح هورمون‌های جنسی ایجاد کند.
پژوهشگران این مطالعه می گویند: با توجه به اثر تقویت‌کننده کاهشی دو عامل صدا و اعتیاد به تریاک بر سطح هورمون‌های تستسترون و LH پیشنهاد می‌شود؛ کاهش سطح این هورمون‌ها در معاینات دوره‌ای کارگران مورد تاکید متخصصان بهداشت حرفه‌ای و طب کار قرار گیرد و به عنوان یک پیش‌آگهی برای ناباروری تلقی شود.
همچنین آن‌ها انجام مطالعات بیشتر در خصوص مکانیسم اثر صدا و تریاک بر محور هیپوفیز -گناد را توصیه کردند.
به گفته محققان این پژوهش؛ در این مطالعه صرفاً از تریاک به عنوان یکی از مواد مخدر رایج در جامعه استفاده شد، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های بعدی تاثیر مواد مخدر دیگری نیز توسط محققان بررسی شود.
در انجام این تحقیق علی تاج‌پور، فرشاد ندری، علی خوانین، سجاد زارع، شهرام وثوقی و حامد ندری؛پژوهشگران مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه علوم پزشکی ایران با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی تاثیر مواجهه با صدا بر سطح هورمون‌های جنسی موش صحرایی نر معتاد به تریاک» در فصل‌نامه سلامت کار ایران منتشر شده است.
انتهای پیام

source