استاندارد ملی برای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب‌ﮔﺮﯾﺰ در ستاد نانو و با مشارکت متخصصان آماده انتشار شد.
به گزارش ایسنا، صدمین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو که به صورت مجازی برگزار شد، استاندارد « ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ – ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب‌ﮔﺮﯾﺰ – ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زاوﯾﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ روش ﻗﻄﺮه ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﻪ – ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ و روشﻫﺎی آزﻣﻮن» تصویب و آماده انتشار شد.
ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ، از این رو بر اساس برآوردها ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﻮق آب گرﯾﺰ در ﺳﺎل ۲۰۲۰ حدود ۸.۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ماﻧﻨﺪ رﺳﻮب‌دﻫﯽ ﺑﺨﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻻﯾﻪ‌ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ، ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﮐﻨﺪوﭘﺎش، رﺳﻮب‌دﻫﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ، آﻧﺪاﯾﺰﯾﻨﮓ، ﻓﻮﺗﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﺳﻞ-ژل ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و با اعمال این پوشش‌ها ﺧﻮاص وﯾﮋه‌ای به ﺳﻄﻮح می‌دهد که شامل مواردی چون ﺧﻮد ﺗﻤﯿﺰﺷﻮﻧﺪﮔﯽ، ﺿﺪ ﻏﺒﺎر، ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی، ﯾﺦ ﮔﺮﯾﺰی، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ، کاهش اﺻﻄﮑﺎک  و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺑﺪن می‌شود.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روشﻫﺎی آزﻣﻮن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻄﻮح و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ را تعیین می‌کند و در آن روش‌های آزمون برای اندازه‌گیری دوام اﯾﻦ ﺳﻄﻮح در برابر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ و ﻧﺮﻣﺎل، ﺳﺎﯾﺶ، ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺮم (آب)، ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺖ (شن)، ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﻣﺎﯾﻌﺎت (اﺳﯿﺪ، ﺑﺎز، ﻣﻮاد ﯾﻮﻧﯽ) و چرخه دﻣﺎﯾﯽ ارائه می‌شود.
به نقل از ستاد نانو، برای تدوین این استاندارد ملی از مجموعه ای از استانداردهای ملی و بین‌المللی استفاده شده است. این استاندارد ملی با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو و مشارکت دکتر سید فرشید چینی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران به عنوان دبیر تدوین استاندارد و متخصصانی از دانشگاه‌های فنی و صنعتی کشور، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشگاه رنگ، شرکت‌های تخصصی مرتبط و ستاد توسعه فناوری نانو تدوین شد.
انتهای پیام

source