محققان کشور «آرایه‌های میکروالکترودی» را برای تحریــک یــا خوانــش ســیگنال های الکتریکــی ناشــی از ســلول های زیســتی ماننـد سـلول های قلبـی و عصبـی ساختند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، «آرایه‌های میکروالکترودی» جز محصـولات وارداتـی بوده که محققان کشور موفق به تولید آن شدند. این الکترودها در مطالعات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این آرایه ها امکان دسترسی همزمان به سیگنال های ۶۰ الکترود فراهم است. همچنین به علت بالا بودن رزولوشن در ساختار آنها می توان به سیگنال های یک سلول مستقل دسترسی داشت. به همین دلیل این محصول از سوی پژوهشگران حوزه زیست شناسی، علوم مغز و اعصاب و قلب مورد استقبال قرار گرفته است.
در ســاخت ایــن آرایه هــا از فنــاوری ســاخت لایه های نــازک نانومتــری ســرامیکی و فلـزی و همچنیـن تکنیـک فتولیتوگرافـی بـا دقـت زیـر میکـرون بـا اسـتفاده از مـواد زیست سـازگار بهـره گرفتـه شـده اسـت. فرآینـد سـاخت ایـن آرایه‌هـا قابلیـت سـاخت الکترودهـای بـا مشـخصات سفارشــی مشــتری را فراهــم مــی آورد.
ایــن آرایه هــا بــا فنــاوری ســاخت لایه های نانومتــری برای تحریــک الکتریکــی و ثبــت بازخــورد و ســیگنال های فیزیولوژیکــی ســلول های مغــزی و عصبــی طراحــی و تولیــد شــده اســت بــر ایــن اســاس می تــوان آن را محصــول همگرایــی نانوفنــاوری و فنــاوری اطلاعات در نظــر گرفــت.
این طرح حاصل دستاورد محققان در حوزه فناوری های همگرا است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.