در نشست بازآرایی ارزشیابی مراکز تحقیقاتی، پیش‌نویس ارزشیابی مراکز تحقیقاتی برای سال 1401 با اعمال امتیاز ارتباط با صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا،‌ این نشست با حضور دکتر فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمی، دکتر علی علیزاده مشاور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و همینطور دکتر کشتکاران معاون پژوهشی و دکتر محمدی مدیر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار شد. پس از اتمام فرآیند ارزشیابی توسط سامانه ارزشیابی و همچنین تهیه نسخه اولیه ارزشیابی مراکز تحقیقات، پیش نویس ارزشیابی مراکز تحقیقاتی برای سال 1401 با اعمال امتیاز ارتباط با صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این پیش نویس که توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی لارستان تدوین شده است؛ ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سه محور تولید علم و شاخص‌های رتبه‌بندی (دستورالعمل‌های پیشین گروه نظارت و ارزشیابی مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری)، ارزش آفرینی ( در شش شاخص: جذب پایان‌نامه‌های مرتبط با صنعت در آن مرکز، گرنت‌های ارتباط با صنعت، ارزش آفرینی مالی، تاب آوری مالی، ارزش افزوده نوآورانه، ثبت پتنت) و محور تاثیرگذاری اجتماعی ( چهار شاخص : تربیت نیروی انسانی متخصص (پژوهشگر یا غیره)، مشارکت در تصمیم سازی/تصمیم گیری، مشارکت در حل مشکلات جامعه یا صنعت، توانمندسازی جامعه) انجام خواهد شد.
در این نشست مقرر شد حوزه فعالیت مراکز تحقیقاتی در گروه‌هایی دسته بندی شده در سامانه به مراکز تحقیقاتی اعلام شود. همینطور تعدادی از نمایندگان مراکز تحقیقاتی در یکی از این سه گروه جهت حضور در جلسات ارزشیابی مشخص شوند.
دستورالعمل بازنگری شاخص‌های ارزشیابی ارائه شده از سوی دانشکده علوم پزشکی لارستان به عنوان پلتفرم اولیه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال 1401 قرار گرفته و ماموریت برگزاری جلسات با نمایندگان مراکز تحقیقاتی سه گروه جهت تهیه دستورالعمل نهایی و فرآیند ارزشیابی و جمع بندی نهایی و گزارش نتایج به ایشان واگذار می‌شود.
همینطور سامانه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی بر اساس سه محور تولید دانش، حوزه ارتباط با صنعت و اثرگذاری پژوهش طراحی شده و ارزشیابی حوزه فناوری به صورت پایلوت به مدت یک سال بر اساس آیتم های تایید شده، انجام خواهد شد.
بنابر اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ در پایان مقرر شد، جهت گفت و گو و تبادل نظر پیرامون نحوه دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال 1400 و جمع بندی آن جلساتی با حضور و همراهی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شود.
انتهای پیام

source