طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت، "دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی" ، "دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی"و همچنین "دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی"معرفی و منصوب شدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و همچنین دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی معرفی و منصوب شدند.
دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی، به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی منصوب شد.
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر کوهپایه زاده آمده است: “نظر به تعهد و تجارب ارزشمند شما، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی منصوب می‌شوید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست‌اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین باهماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع، در راستای تحقق اهداف زیر تلاش کنید.
تلاش در جهت توسعه منطقی دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی سلامت مبتنی بر سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت
تلاش جهت تداوم و ارتقای نظام برآورد نظام سرمایه انسانی مورد نیاز حوزه سلامت از مجرای تعامل با دانشگاه‌ها، مناطق آمایشی و مراکز تحقیقاتی کشور
کوشش در جهت گسترش رشته مقاطع علوم پزشکی بر اساس نیازهای کشور
تلاش در جهت ایجاد بستر حضور بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت
تلاش در جهت ارتقای استانداردهای آموزشی مراکز آموزشی و درمانی و استمرار اعتباربخشی این مراکز
تلاش در جهت تامین نیازهای مناطق مختلف کشور در زمینه منابع انسانی نظام سلامت از مجرای اجرای قوانین مرتبط با بومی گزینی
دکتر مریم بختیاری، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی شد
همچنین دکتر مریم بختیاری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،با حکم دکتر باقری فرد به عنوان دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی معرفی و منصوب شد.
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر بختیاری آمده است: علوم پایه نقش بنیادین در توسعه سایر حوزه‌های علوم پزشکی داشته و لازم است برنامه‌ریزی عملیاتی و هدفمند در راستای تحول این حوزه و توسعه فرا رشته‌ها، در علوم پایه و بکارگیری آنها در تمام حیطه‌های نظام سلامت صورت گیرد.
نظر به تجارب ارزشمند شما، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی منصوب می‌شوید تا با همکاری همه اساتید، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین باهماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع، در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:
تلاش در جهت ارتقای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از طریق بازنگری در برنامه درسی و آموزشی دانشجویان باتاکید بر توانمندسازی کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان
کوشش مستمر در جلب همکاری‌های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین هدف فوق
تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای مربوطه و برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای کشور
ارتقای کیفی آزمونها، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه‌ای و موسسه‌ای در دانشکده‌های مربوطه
کاهش تصدیگری و واگذاری امور ستاد به دانشگاه‌ها و واحدهای مربوطه تا حد ممکن
توسعه همکاری‌های بین‌المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی، طراحی کوریکولوم‌های مشترک و شناساندن مدارک دانش آموختگان ایرانی در سایر کشورها
دکتر غلامرضا حسن زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی شد
دکتر غلامرضا حسن زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با حکم دکتر باقری فرد به عنوان دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی معرفی و منصوب شد.
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر حسن زاده آمده است: امید است با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:
تلاش در راستای دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی
کوشش مستمر در جلب همکاری‌های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین اهداف
تلاش در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق توسعه و بازنگری برنامه‌های درسی با تاکید بر علوم بین رشته‌ای و حسب نیازهای جامعه
کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور صنف به دانشگاه‌ها و واحدهای مربوطه تا حد ممکن
توسعه همکاری‌های بین‌المللی توسط بسترسازی برای طراحی کوریکولوم‌های مشترک و برنامه‌های تطبیقی
برنامه‌ریزی در جهت ارتقای پاسخگویی اجتماعی در حوزه آموزش و نهادینه کردن آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی.
انتهای پیام

source