ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفت: قانون تغییر ساعت یک قانون وارداتی مربوط به قرن هجدهم است، این قانون ابتدا توسط آلمان عملیاتی شد و کشور ما نیز بعد از انقلاب آن را اجرا کرد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source