معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور بر ضرورت توجه به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه تاکید کرد و گفت: در دانشگاه پیام نور دو ‌کارگروه‌رتبه‌بندی در سطح مدیران پایه و میانی در خصوص بررسی کلیات و تعیین ‌شاخص‌های فعالیت های فرهنگی تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد تقی امینی در نشست معاونین فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با بیان اینکه در نظام رتبه بندی، اسناد بالا دستی کامل دیده نشده و فعالیت‌های فرهنگی مغفول مانده است، گفت: رتبه بندی این فعالیت ها باعث ارتقای جایگاه دانشگاه‌ و اطلاع این مراکز از نقاط ضعف خود می شود. البته در دانشگاه پیام نور ما دو ‌کارگروه‌رتبه‌بندی در سطح مدیران پایه و میانی در خصوص بررسی کلیات و تعیین ‌شاخص‌ها تشکیل شده است.
معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور افزود: این دانشگاه رتبه بندی را هدف نمی داند و آن را یک ابزار سنجش برای شناسایی نقاط قوت و ضعف خود تلقی می کند که به کمک آن بتواند در راستای توسعه علمی و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام بردارد.
انتهای پیام

source