مراسم تقدیر از اساتید، دانشجویان، بازنشستگان و کارمند نمونه دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برتر ، اساتید نمونه، بازنشستگان و کارمند نمونه سال ۱۴۰۰ دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر تقدیر شدند.
در این مراسم، دکتر حمید زراعت گر رئیس دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر  گفت: این دانشکده در سال ۱۴۰۰ مسیر توسعه را طی کرده و موفقیت هایی را کسب کرده و امیدواریم در سال آینده با شتاب بیشتری مسیر توسعه را طی کند. 
وی خاطرنشان کرد: اساتید، دانشجویان، بازنشستگان و کارمند نمونه دانشکده مهندسی دریا براساس شاخص ها تعیین شدند.
در این مراسم آرش بزرگ مهر دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۸، میلاد شجری پور دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۹ و ابوالفضل کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰ رتبه اول را کسب کردند.
در دین مراسم، دانشجویان کارشناسی برتر دانشکده نیز مورد تقدیر قرار گرفتند که در این راستا محمدحسین اصغریان ورودی سال۹۶، امیرحسین اله دادی ورودی سال ۹۷، سارینا سعیدی ورودی سال ۹۸، نیما روح بخش ورودی سال ۹۹ و امیر حسین علیپور مقدم اصفهانی ورودی سال ۱۴۰۰ معرفی شدند.
همچنین در این مراسم دکتر حسن قاسمی و دکتر پرویز ربیعی به عنوان اساتید برتر سال ۱۴۰۰ دانشکده مهندسی دریا تقدیر شدند.
انتهای پیام 

source