پژوهشگران بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، فلور جلبکی ۴ منطقه در شهرستان شاهرود را مورد بررسی قرار داده و آنها را بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی که شامل آنالیز توالی ژن 16S rRNA و 18S rRNA بود، طبقه‌بندی کردند
به گزارش ایسنا، سعیده طاهر پناه، مسئول کلکسیون ریزجلبک بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این پژوهش گفت: ریزجلبک‌ها موجوداتی ساده و فتوسنتزکننده‌ هستند که صرف‌نظر از ساختار ریسه‌ای و ساختار سلولی یوکاریوت و یا پروکاریوت نقش مهمی در زیست‌بوم‌های آبی دارند. آن‌ها از نظر مورفولوژیکی و تاکسونومی بسیار متنوع هستند و در زیستگاه‌های مختلفی از جمله زیست‌بوم‌های آب شیرین، آب شور، چشمه‌های آب گرم، زیست‌بوم‌های خشکی و نیز در سطح یا درون پیکر برخی گیاهان و جانوران حضور دارند.
وی افزود: اگرچه سوابق تحقیقاتی مرتبط با این موضوع در کشور ایران اغلب پراکنده و ناکافی است، ولی می‌توان به فهرست بیش از ۱۵۰۰ گونه اشاره نمود که در طبقه‌بندی اطلاعات تنوع و پراکنش جلبک‌ها مؤثر بوده است. نمونه‌برداری ریزجلبک‌ها در زیست‌بوم‌های آبی و خشکی با هدف ارزیابی تنوع زیستی از ۴ ایستگاه حوضچه‌ی کال (نیزار)، شوره‌زار دق بیارجمند، چشمه گراب و گز شهرستان شاهرود در پاییز سال ۱۳۹۷ صورت گرفت. سپس فرایند جداسازی و خالص سازی نمونه‌ها در محیط کشت BBM و BG11 با روش‌های سری رقت و کشت تک کلونی در محیط کشت جامد انجام شد. در نهایت شناسایی ایزوله‌ها با توجه به ویژگی‌های ریخت‌شناسی (با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر) و رویکرد ژنتیکی (آنالیز توالی ژن 16S rRNA و 18S rRNA) صورت پذیرفت.
طاهرپناه در خصوص سویه‌های بدست آمده در نتیجه این مطالعه بیان کرد: در این مطالعه، در مجموع ۱۴ سویه جدا شدند که ۹ سویه متعلق به شاخۀ Cyanobacteria و شامل گونه‌هایی از جنس‌های Oscillatoria ، Lyngbya ، Phormidium ، Leptolyngbya ، Nostoc  و ۵ سویه متعلق به شاخۀ Chlorophyta و شامل گونه‌های از جنس‌هایMicractinium ، Monoraphidium pusillum،Coccomyxa  می‌باشند.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران،  نتایج این تحقیق در سومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران که در تاریخ ۱۷ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، به صورت سخنرانی ارایه شد.

انتهای پیام

source