پذیرفته شدگان مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز دوشنبه ۲۳ اسفند می‌توانند با مراجعه به دانشگاه محل قبولی، نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، نتایج مرحله دوم تکمیل ظرفیت در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی اینترنتی منتشر شد.
پذیرفته شدگان مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی باید از امروز دوشنبه ۲۳ اسفند تا روز چهارشنبه ۲۵ این ماه به دانشگاه محل پذیرش مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
داوطلبان پذیرفته شده، برای انجام ثبت نام باید تمامی مدارک ثبت نامی، اعم از مدرک پزشکی عمومی، مدارک مربوط به طرح نیروی انسانی، خدمت نظام وظیفه، صلاحیت بالینی و در صورت پذیرش با استفاده از هر گونه سهمیه، مدارک مربوط به احراز آن سهمیه را به دانشگاه ارائه کنند.
انتهای پیام

source