کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی زبان انگلیسی وزارت بهداشت ضرورت تشکیل گروه های زبان انگلیسی در دانشگاه های علوم پزشکی و ضرورت تشکیل انجمن علمی زبان انگلیسی در علوم پزشکی را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، نشست اعضای کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی زبان انگلیسی وزارت بهداشت با حضور دکتر مریم بختیاری، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی برگزار شد.
در نشست اعضای کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی زبان انگلیسی وزارت بهداشت مواردی از جمله جایگاه و اهمیت زبان انگلیسی و ضرورت تشکیل و تصویب گروه های زبان انگلیسی در دانشگاه های علوم پزشکی و ضرورت تشکیل انجمن علمی زبان انگلیسی در علوم پزشکی به بحث گذاشته و تصویب شد.
همچنین در نظر گرفتن زبان انگلیسی در اعتبار بخشی دانشگاه های علوم پزشکی از دیگر مواردی بود که در کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی زبان انگلیسی وزارت بهداشت تصویب شد.
در این جلسه همچنین نگرانی شدید اعضای کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی زبان انگلیسی وزارت بهداشت نسبت به کاهش ضریب تمام وقت جغرافیایی در احکام تعدادی از اعضای هیات علمی مطرح شد.
انتهای پیام

source