با حضور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی (مشاور) هشتمین جلسه نقد و بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاهای غیررسمی توسط کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت برگزار شد.
به گزارش ایسنا، هشتمین نشست بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور دستگاه‌های عضو کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی مشاور تهیه سند) برگزار شد.
در ابتدای این نشست مجید روستا نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به الزام قانونی تهیه سند و دست‌آوردهای اسناد پیشین (مصوب 82 و 93)، از تفاهم ملی و مدیریتی کشور در زمینه نگرش به سکونتگاه‌های غیررسمی ابراز خرسندی نمود و بحث در مورد سکونت‌گاه‌های غیررسمی را حاصل تجربیات ۲۰ ساله کشور دانست.
روستا اضافه کرد:  این سند محل تفاهم و توافق دستگاه‌ها و سایر ذینفعان برای سیاست‌گذاری در سکونت‌گاه‌های غیررسمی خواهد بود.
در ادامه حمید رمضانی نماینده پژوهشگاه‌علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و مشاور تهیه سند به بیان پیوند سیاست‌ها و راهبردهای ویژه سکونت‌گاه‌های غیررسمی به نظام برنامه‌ریزی ‌بخشی در چارچوب مدیریت یکپارچه پرداخت.
وی پیوند برنامه‌ها و اقدامات توانمندسازی و ساماندهی با برنامه‌ریزی فضایی و اجتماعی را یکی از نقاط قوت سند معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، در ادامه بندهای پیش‌نویس تصویب‌نامه سند توسط وی تشریح شد. سپس دستگاه‌ها هر یک پیشنهادات و نظرات خود را ذیل هر بند بیان کرده و مقرر شد در جلسات آتی باقی موارد بررسی شود.
انتهای پیام

source