ماه: سپتامبر 2022

سورین مارتینی: «اقیانوس های ما فوق العاده هستند. این به ما بستگی دارد که مطمئن شویم آنها در این راه باقی می مانند."

حالت تاریکاقیانوستنوع زیستیگرم شدن کره زمینآلودگیآلودگی آباخبار• 5 دقیقهشگفت زده شدن از زیبایی طبیعت شاید اولین قدم به سوی میل…