ماه: سپتامبر 2022

یوهان راکستروم: «پدیده‌هایی که فکر می‌کردیم در دمای +2 درجه سانتی‌گراد می‌بینیم خیلی زودتر اتفاق می‌افتند و ضربه شدیدتری می‌زنند».

منتشر شده در 06/09/2022منتشر شده در 06/09/2022آیا نوبت انتقال انرژی را از دست داده ایم؟ این اساساً نظر یوهان راکستروم،…